Aki Takase – Japanic – KANSELLERT (pga koronapandemi)